:برای پیدا نمودن نتیجه کانکور از فرم زیر استفاده نمایید

 
شماره نـام نـام پـدر نمره نتیچه