:برای پیدا نمودن نتیجه کانکور از فرم زیر استفاده نمایید

 
شماره ID نـام نـام پـدر تخلص نمره نتیچه